Spółka Wodociągowa

2 marca 2012, autor:

Spółka Wodna – Wodociągowa w Turzy Śląskiej powołana została w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Prowadzi działalność statutową (w oparciu o ustawę Prawo wodne) non profit, czyli nie nastawioną na osiągnięcie zysku.

Warto wiedzieć, że historia spółek wodnych sięga roku 1566, a jej rozkwit na ziemiach polskich to lata 1800 do 1939. Spółki wodne i związki wałowe (które lepiej żeby się nazywały Związkami Wodnymi) odgrywają dużą rolę w Holandii czy Niemczech. Były ważne przed II wojną światową w Polsce. Jako „wodne samorządy” zajmowały się „wodami” w szerokim tego słowa znaczeniu, bo kto jak nie mieszkaniec zna tajniki zachowań się wody na swoim terenie. Współdziałanie z władzami  każdego szczebla przynosiło (i przynosi w ww. państwach) efekty.

Spółka Wodna – Wodociągowa w Turzy Śląskiej powstała w 1959 roku i jest najstarszym podmiotem zaopatrującym w wodę w okolicy. Powołana została w styczniu 1966 roku, a nie byłoby jej gdyby nie powstały 10 sierpnia 1959 roku, z inicjatywy Józefa Wrany, Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Turzy Śląskiej. Początki to budowa trzech ujęć wody z jej doprowadzeniem do domów położonych w dolnej części miejscowości. Nie byłoby wodociągu w Turzy gdyby nie ofiarność takich osób jak wspomniany wyżej Józef Wrana oraz: Teobald Lasok, Józef Skrzyszowski, Józef Piechaczek, R. Faber, Bolesław Mrozek, Franciszek Strączek, i zapewne wielu innych których nazwisk brak w ocalałych dokumentach, jak i pamięci ludzi. W późniejszym czasie, już jako Spółka Wodociągowa, nastąpiła budowa wodociągu dla całej wsi (gromady), łącznie z obecnie przygranicznymi terenami  innych gmin (Wodzisławia Śl. i Godowa) Tu przewijają się nazwiska: Alfred Jaźwiec, Alfred Bula, Seweryn Kucza, Antoni Piechaczek, Edward Porażka, Roman Lubszczyk, Alojzy Kwiatoń, Emil Bizek, Majzel i zapewne jak w poprzednim przypadku wiele w pamięci ludzkiej zapomnianych. Inwestycję realizowano, zrealizowano i realizuje się ze środków własnych mieszkańców i wkładem ich pracy. Powstanie w tamtym okresie Społecznego Komitetu, Spółki, ich działalność, to ewenement, który stanowił, a czasem  jeszcze stanowi pozytywny przykład współdziałania mieszkańców.

Obecnie Spółka zrzesza 653 członków zaopatrując w wodę 665 posesji.  Negatywnie na jej działalności odbiła się i odbija decyzja Naczelnika Gminy Gorzyce z 1980 roku, nakazująca przekazanie części majątku z terenów Turzyczki, Marusz, i części Turzy Śląskiej, w tym rurociągu dostawczego wody wybudowanego m. in. dla spółki w Turzy Śląskiej, poprzednikom obecnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, co spowodowało i powoduje organizacyjne, techniczne i finansowe uzależnienie Spółki od tego przedsiębiorstwa, wpływając negatywnie na  działalność, w tym wysokość kosztów i dostawy wody przez spółkę. Trudno nie wspomnieć, że była to decyzja podjęta niezgodnie z literą prawa.

Pracami Spółki kieruje wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Spółki Zarząd, kontrolowany przez wybraną Komisja Rewizyjna. Funkcje organu nadzorczego pełni Starosta Wodzisławski. Organ rejestrujący jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Aktualny adres Zarządu Spółki: 44 – 351 Turza Śląska, ul. Powstańców 40. Aktualnie przewodniczącym Zarządu Spółki jest Bogusław Kniszka, przewodniczącą komisji rewizyjnej Jolanta Wszołek.

Spółka Wodna – Wodociągowa w Turzy Śląskiej jest członkiem Krajowego Forum Spółek Wodociągowych.

Biuro Zarządu Spółki czynne w dni robocze w godzinach:
Poniedziałek: 16.00 – 18.00.
Środa: 9.00 – 11.00.
Czwartek: 16.00 – 18.00 (głównie sprawy finansowe).
Piątek: 9.00 – 11.00.

Awarie prosimy zgłaszać pod numerami telefonów: (32) 45 11 004   (32) 45 14 231.

Strona internetowa: http://www.wodociagi.turza.pl/

Powrót do Organizacje, wpis otagowany:, autorem wpisu jest .

Możliwość komentowania wyłączona.