Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

23 listopada 2012, autor:

WÓJT GMINY GORZYCE ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY GORZYCE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 647) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/41/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 kwietnia 2011r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Gorzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.11.2012r. do 28.12.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 21 w godz. od 10.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.12.2012r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 w, pok. Nr 6.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w dokumentów.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gorzyce z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2013r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gorzyce.

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

Powrót do Aktualności, Ogłoszenia Sołtysa, wpis otagowany:, , autorem wpisu jest .

Możliwość komentowania wyłączona.